Stokkevannet Barnehage

Fra 01/08 2017 øker vi vår pedagogtetthet ved å gjøre om en assistentstilling til barnehagelærerstilling .

Stokkevannet Barnehage er en foreldre eid andelsbarnehage hvor foreldrene kjøper en andel på 4000 når de starter.

Søsken har en felles andel. Denne andelen betales tilbake når barnet slutter i barnehagen.

 

Barnehagen styres gjennom :

Årsmøte : alle foreldre

Eierstyre: 5 foreldre, 1 ansatt og styrer som sekretær

Samarbeidsutvalg ( Su )

 

 Stokkkevannet barnehage har totalt plass til 54 barn .Barna er knyttet til 3 forskjellige baser :

Gjedda,  19 barn fra 3 – 5 år 3 ansatte . Støttepedagog i deltid

Beveren, 19  barn fra 3 – 5 år 3 ansatte Støttepedagog i deltid.

Andungen,14  barn fra 0 – 3 år 4 ansatte

Basene har en separat utforming slik at barna har et fast tilknytning. Barnehagen fungerer som en helhet hvor barna har mulighet til å oppsøke andre baser ut fra eget behov

 

Åpningstid : 0645 – 16.45

Barnehagen er åpen 10 timer hver dag, men barna skal ikke ha mer enn 9 timer hver dag.

De som har delte plasser avtaler ved oppstart hvilke dager barna

skal være i barnehagen. Det er ikke anledning til å bytte dag.

Dersom de ønsker å være ekstra dager avtales det på avdelingen.

Det koster 200 kr per dag.

På karneval , Lucia og nissefest er alle velkommen under festen.

 

Hvert år har barnehagen 5 planleggingsdager. Disse publiseres fortløpende på være nettsider.

Priser:

Plasser i % Full pris   
100% 2910
80% 2328
60% 1770

Det gis 30 % søskenmoderasjon.

I tillegg kommer kr 260 for mat .Det serveres to måltider per dag. Hver fredag er det en buffe ofte med varm mat, 

Det serveres frukt hver dag . 

 

Ved manglende betaling for 3mnd fører dette til tap av barnehage plass

For familier med inntekt under 417.000 er det anledning til å søke redusert oppholdsbetaling. se https://kommune24-7.no/0814/bruker?retur=%2f0814%2f701664&shortname=701664&securitylevel=3

 

Sommerferie :

Barnehagen har stengt uke 29.

Barna skal i løpet av et barnehageår ( 1.aug tiil 31.juli)  avvikle 4 ukers ferie

3 av disse ukene  skal være sammenhengende mellom 1.mai og 30. august.

 

 

 

Dugnad:

Hver familie har ca 10 dugnadstimer per barnehage år.

En av foreldrene som sitter i styret er dugnads ansvarlig

 

Vårt satsningsområde er fysisk aktivitet. For eksempel har vi klatrevegg inne og kiter vi kan leke oss med. Vi ønsker også at barna skal få møte en variert hverdag i et trivelig miljø hvor alle skal bli sett.